Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin Bazy

REGULAMIN BAZY LIDER A4

§ 1

Niniejszy regulamin warunkuje zasady umieszczania i edycji wpisów w Bazie LIDER A4 stworzonej i prowadzonej przez Stowarzyszenie Lider A4 oraz korzystania z niej.

Właścicielem Bazy LIDER A4 jest Stowarzyszenie Lider A4 z siedzibą: ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce, NIP: 896-147-24-54, REGON 020831725, KRS: 0000309833.


§ 2

Warunkiem dokonania wpisu w Bazie LIDER A4 jest przesłanie poprawnie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych w formularzu danych teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o „Ochronie Danych Osobowych” z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 833) oraz akceptacja poniższych postanowień Regulaminu.


§ 3

Prawidłowo dodany podstawowy wpis w katalogu będzie aktywny przez 360 dni, po tym czasie można go ponownie przedłużyć o kolejne 360 dni. O konieczności przedłużenia Użytkownik zostanie poinformowany wcześniej drogą mailową.

  • Wpis podstawowy jest bezpłatną usługą, która pozwala zaprezentować podmiot w Bazie LIDER A4. Wpis zostaje umieszczony w jednej wybranej kategorii. Zawiera opis, dane teleadresowe oraz max. 3 zdjęcia widoczne w widoku rozszerzonym, odnośnik do strony internetowej podmiotu oraz adres e-mail. Możliwe jest również dodanie lokalizacji na mapie Google. W prezentacji firmy możliwe jest wyświetlenie Loga.

§ 4

Baza LIDER A4 służy gromadzeniu danych o podmiotach będących osobami prawnymi lub fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą, usługową, artystyczną, statutową na terenie obszaru objętego LSR Lider A4 oraz innych obiektach przypisanych do wybranych kategorii.


§ 5

Umieszczanie podstawowego wpisu w Bazie LIDER A4 jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich podmiotów i obiektów znajdujących się na obszarze LGD.


§ 6

 Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym.


§ 7

Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dokonywania edycji swoich danych.

 

§ 8

Baza LIDER A4 podlega moderacji. Opublikowanie zmienionych danych, następuje po akceptacji przez Administratorów.

§ 9

Administratorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia, modyfikacji, usunięcia wpisu oraz ograniczenia lub zablokowania dostępu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.


§ 10

Usunięcie wpisu przez Użytkownika możliwe jest jedynie przez zażądanie całkowitego usunięcia swoich danych z Bazy LIDER A4.


§ 11

Użytkownik może zaklasyfikować wpisywaną firmę do maksymalnie pięciu kategorii


§ 12

Dane każdego podmiotu/obiektu firmy mogą być wprowadzone tylko raz. Wielokrotne wpisy będą usuwane.


§ 13

Wpisany Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących jego wpisu w Bazie LIDER A4 za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§ 14

Właściciel Bazy LIDER A4 zastrzega sobie prawo przeprowadzania mailingu na adresy e-mail oraz numery telefonów i faksów wpisane w Bazie LIDER A4 (zgodnie z Ustawami z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne oraz z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).


§ 15

Właściciel Bazy LIDER A4 ma prawo wykorzystywać dane wpisane w bazie oraz wszelkie załączone materiały do publikacji w ramach działalności Bazy LIDER A4.


§ 16

Właściciel Bazy LIDER A4 zastrzega sobie prawo możliwości zaprzestania świadczenia usługi bazy w dowolnym momencie za powiadomieniem Użytkowników.


§ 17

Dane uzyskane z Bazy LIDER A4 są udostępniane każdemu Użytkownikowi serwisu internetowego i mogą być wykorzystywane z pewnymi ograniczeniami:

  • Dostęp do bazy danych za pomocą oprogramowania nie będącego zwykłą przeglądarką internetową stanowi złamanie warunków niniejszego regulaminu oraz jest przesłanką do stwierdzenia naruszenia przepisów ustaw.
  • Niedozwolone jest wykorzystanie informacji uzyskanych z bazy danych do przeprowadzania korespondencji seryjnej, niezależnie od jej charakteru i treści.
  • Niedozwolone jest odpłatne bądź nieodpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z bazy danych osobom trzecim, a także publiczne udostępnianie bądź rozpowszechnianie tych informacji. BEZ ZGODY WŁASCICIELA WYRAZONEJ NA PISMIE Użytkownik może sporządzać wydruki z bazy danych wyłącznie na swoje potrzeby.

§ 18

Właściciel Bazy LIDER A4 podejmie wszelkie starania, aby zapewnić Użytkownikom jak najwyższą jakość serwisu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Użytkownika mające związek z korzystaniem z Katalogu, a spowodowane błędnymi informacjami zawartymi w bazie danych lub niewłaściwym funkcjonowaniem sieci Internet, bądź straty powstałe w wyniku działań osób trzecich.


§ 19

Fakt obecności adresu w bazie danych nie oznacza zgody jego właściciela na otrzymywanie nie zamówionej korespondencji i w związku z tym nie zwalnia użytkownika bazy danych od ewentualnej odpowiedzialności karnej, przewidzianej w Art. 24 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tzw. „antyspamowej”).


§ 20

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie baz danych.


§ 21

Użytkownicy Bazy LIDER A4 mogą zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące działania Katalogu na adres e-mail: baza(at)lgd-a4.pli . Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


§ 22

Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania i może ulec zmianie w dowolnym czasie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Treść materiałów informacyjnych opracowana przez Stowarzyszenie Lider A4. Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.